Sứ mệnh

Hướng tới con người và vì con người bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng hàng đầu trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, vì sự phồn vinh xã hội, giá trị cá nhân và tinh hoa cuộc sống.

Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược

Không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững để trở thành một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực trong các lĩnh vực Vàng bạc, Đá quý, Trang sức cũng như các lĩnh vực Bất động sản, Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.

Giá trị
văn hóa cốt lõi

Liêm - Sáng - Hợp - Tri - Nhân

  • Liêm chính
  • Sáng tạo
  • Hợp lực
  • Tri thức
  • Nhân ái

giá trị
quản lý cốt lõi

Delegated and Centralized Leadership: Lãnh đạo tập trung và phân quyền

Organizational Regulation: Kỉ cương tổ chức

Justice and Humanity: Công bằng và Nhân văn

Innovative Management: Quản trị tiên tiến