xem tất cả lĩnh vực
Loại
SJC HN Lẻ
AVPL HN
SJC HCM Lẻ
AVPL HCM
SJC ĐN Lẻ
AVPL ĐN
SJC CT Lẻ
AVPL CT
KNT + KTT + Kim Giáp
Mua vào
6,790
6,790
6,790
6,790
6,790
6,790
6,900
6,900
6,790
Bán ra
6,880
6,880
6,880
6,880
6,890
6,890
6,980
6,980
6,880
Loại
SJC
AVPL
Nhẫn H.T.V
KNT + KTT + Kim Giáp
Phi SJC
Nữ Trang 9999
Nữ Trang 999
Nữ trang 99
Nữ Trang 18k
Nữ Trang 14k
Nữ Trang 10k
Mua vào
6,790
6,790
5,425
6,790
5,407
5,380
5,370
5,300
4,214
3,200
2,160
Bán ra
6,880
6,880
5,505
6,880
5,432
5,485
5,475
5,440
4,414
3,400
2,360

xem tất cả